• دکتر صحت||||12||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی||||13||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت||||14||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور||||15||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی||||16||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی-اصفهانی||||17||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی-اصفهانی-منوچهری||||18||||گالری - بالا
 • همه اساتید||||19||||گالری - بالا

همایش تفکر خلاق ، ارتباط موثر


همایش :

همایش تفکر خلاق ، ارتباط موثر
تاریخ : 6 خرداد 1391
کرج ، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اساتید :
دکتر کامران صحت ، دکترای مدیریت کار و کسب از انگلستان
استاد احمد حلت ، رییس بیناد سخنرانان حرفه ای کشور
استاد محمد حسین سروش، استاد فن بیان و گویندگی

سرفصل های آموزشی همایش :
 • تعریف خلاقیت و خصوصیات افراد خلاق
 • فرایند خلاقیت و موانع رفتاری و ارزشی بروز خلاقیت
 • موانع و زیرساخت معرفت شناختی خلاقیت
 • راه های پرورش خلاقیت
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ
 • ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل
 • موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد
 • ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و روانشناسی ارتباط
 • راه های تاثیر گذاری و نفوذ بر دیگران

همایش مدیریت ذهن ، تحول فردی


همایش :

همایش مدیریت ذهن ، تحول فردی
تاریخ : 28 تیرماه 1391
کرج ، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اساتید :
دکتر کامران صحت ، دکترای مدیریت کار و کسب از انگلستان
دکتر رحیم فرضی پور ، دکترای مدیریت بازرگانی از امریکا
مهندس سعید وفائی، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و مستر NLP

سرفصل های آموزشی همایش :
 • آشنایی با مغز و سیستم پردازش آن
 • ابزارهای مدیریت ذهن و فرایند مدیریت ذهن
 • بستن راه های اثر گذاری دیگران بر ذهن ما
 • مدیریت ذهن در فرآیند رسیدن به موفقیت
 • پاکسازی ذهن از مسائل درگیرکننده و منفی
 • تحول نظريه هاي مديريت و پارادايم
 • تحول فردی با استفاده از تکنیک های NLP
 • استراتژيهاي تغيير و تحول سازمان
 • روانشناسی تحول و تغییر

همایش مدیریت انتخاب ، مبانی موفقیت


همایش :

همایش مدیریت انتخاب ، مبانی موفقیت
تاریخ : 22 آبان ماه 1391
کرج ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی البرز

اساتید :
دکتر یحیی علوی ، دکترای مدیریت کار و کسب از امریکا
مهندس محمد رضا شعبانعلی ، کارشناس ارشد MBA
مهندس سعید وفائی، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سرفصل های آموزشی همایش :
 • تصمیم گیری چیست؟
 • آشنایی با فوبیای انتخاب
 • راهکارهای پرهیز از تصمیم های هیجانی
 • آشنایی با ابزار های انتخاب صحیح
 • زبان بدن و تاثیر آن بر موفقیت
 • تعریف موفقیت و انسان موفق
 • قانون فرصت ؛هدف گذاری و تاثیر آن بر موفقیت
 • مبانی کاربردی موفقیت
 • ایده های نوین در مقوله موفقیت